Posts

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

Hiểu cơ bản về Web, nó vận hành như thế nào ?

[Series mới] : Học lập trình Web bằng PHP và MySQL

Học PHP một cách tinh gọn dễ hiểu và đúng hướng !

Never stop learning
Never stop learning

#TIL : Never autostart XDebug in cli environment

I learned on 2018-05-07 about debug, php

Never stop learning

#TIL : try, catch and finally in PHP

I learned on 2018-05-04 about php

Never stop learning

#TIL : realpath function

I learned on 2017-08-06 about php, mistake

Never stop learning

Kick start a LEMP stack on Ubuntu 16.04

Kick start a LEMP stack on Ubuntu 16.04 in production

Never stop learning

How to reload gracefully supervisor program

It’s creepy when supervisor kills all processes of programs and starts them again.

Never stop learning

#TIL : Persistent connection to MySQL

I learned on 2017-02-28 about database, php, mysql