Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout


13 Jun 2016 / by KhanhIceTea

Giới thiệu

Khi cắt HTML Layout từ PSD, bạn sẽ đối mặt với việc bên Design hoặc khách hàng thường xuyên yêu cầu thay đổi giao diện, thiết kế. Điều này gây ra không ít phiền nhiễu và tốn thời gian nếu cứ cập nhật hàng tá giao diện nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến những phần layout chính (header, footer, sidebar).

Sử dụng bộ khung sườn (boiler-plate) này, sẽ giúp bạn hạn chế thao tác lặp đi, lặp lại. Lẫn hỗ trợ cho bên backend đổ dữ liệu vào sau này (hoặc chính bạn là người đổ dữ liệu).

Yêu cầu

 • PHP 5.4+
 • Composer

Cài đặt

 1. Clone hoặc download repo frontend-boilerplate tại đây : https://github.com/khanhicetea/frontend-boilerplate
git clone https://github.com/khanhicetea/frontend-boilerplate.git
 1. Cài đặt các packages cần thiết (PHP Twig)
cd frontend-boilerplate
composer install

Khởi động

Chạy câu lệnh sau để chạy một server localhost (port default là 8080)

php -S 127.0.0.1:8080 index.php

Quy ước phát triển

 • Cú pháp phát triển template : http://twig.sensiolabs.org/doc/templates.html
 • Mỗi project sẽ có 1 folder riêng, trong đó có 2 folder để bạn phát triển giao diện :
  • folder templates : template html .
  • folder assets : các file css, js & hình ảnh

Khi cần duyệt layout nào bạn vào trình duyệt gõ http://localhost:8080/[tên-file].html

Ví dụ

 • Tạo folder cho project mới test
 • Chạy lệnh sau để chạy server : php -S localhost:8080 -t test index.php, với test là tên folder của project mới tạo.

File test/templates/layout.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hello World</title>
	{% include 'blocks/header.html' %}

	{% block header_scripts %}	
	{% endblock %}
</head>
<body>
	{% block main_content %}
	{% endblock %}
</body>
</html>

File test/templates/blocks/header.html

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

File test/assets/css/style.css

body {
	text-align: center
}

h1 {
	font-size: 100px
}

File test/test.html


{% extends 'layout.html' %}

{% block header_scripts %}
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/style.css">
	<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function() {
			$('h1').css('color', 'blue');
		});
	</script>
{% endblock %}

{% block main_content %}
	<h1>This is test !</h1>
{% endblock %}

Vào trình duyệt và gõ http://localhost:8080/test.html

Xuất ra HTML để gửi demo

Khi bạn cần xuất ra giao diện để gửi cho khách hàng hoặc bên duyệt layout, chỉ cần chạy câu lệnh sau :

php build.php test r
 • test là tên project cần export
 • r là chế độ thay đổi link của các assets từ absolute sang relative

Tất cả layout + assets sẽ được xuất ra folder dist trong folder project. Nén folder này là có thể gửi đi bất ký đâu.

Happy Coding !!! ¯_(ツ)_/¯


Sound good ?