Random Year #2017


31 Dec 2017 / by KhanhIceTea

Chào,

Thực ra tôi cũng chẳng biết viết gì về năm hai không mười bảy vừa qua cả. Cả một năm với bao nhiêu là trải nghiệm, cảm xúc thăng có trầm có, những điều học được cũng như nhiều điều dở dang còn nằm trên To-do-later-list.

Gần đây tôi vô tình đọc được một câu tweet của người bạn về một câu đại khái là : "Chúng ta có mắt ở đằng trước là để nhìn về phía trước chứ không phải ở sau đầu để nuối tiếc và gặm nhấm quá khứ.". Vì thế, tôi sẽ không đề cập chi tiết về chuyện đã xảy ra mà là rút ra những gì cần làm vào năm tới.

Đầu năm vừa rồi, tôi những tưởng cuộc sống này xoay quanh 3 yếu tố : LOVE, TIME AND DEATH. Giờ đây tôi lại cảm nghiệm theo một hướng khác, cũng có 3 yếu tố nhưng là : BELIEF, ACTION AND VALUE.

BELIEF

Niềm tin là nền móng cơ bản nhất của mỗi con người và là gốc rễ mọi hoạt động xã hội. Con người sống được với nhau đơn giản xuất phát từ niềm tin.

  • Niềm tin vào chính mình gọi là tự tin.
  • Niềm tin vào người khác gọi là tin tưởng.
  • Niềm tin vào một đấng vô hình gọi là tín ngưỡng, tín thác.

Mất đi cả 3 loại trên, ta chỉ còn một thứ gọi là thể xác, là tổ hợp tế bào sống.

ACTION

Hành động hoặc việc làm thay đổi một trạng thái về vật lý cũng như tinh thần, TIME (thời gian) chỉ là một định nghĩa để diễn tả thời điểm của trạng thái ban đầu và kết thúc của hành động. Ví dụ như nếu tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều đứng yên, thì lúc đó cũng chẳng cần đến khái niệm thời gian làm gì.

Chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi, bản thân thời gian không làm được điều đó. Thời gian không bao giờ xoá đi được vết thương, kí ức buồn mà là hành động tha thứ, nối kết mới làm được điều đó.

VALUE

Là một dân lập trình, đối với tôi mọi thứ trên đời đều như một biến số (variable), và mỗi biến số đều có giá trị (value) của nó. Dù nó có giá trị là null hay nil (giá trị đặc biệt diễn tả sự không có mẹ gì cả) đi nữa.

Cuộc đời mỗi con người được đánh giá là tốt hay không, không phải là việc sở hữu bao nhiêu của cải, hay địa vị. Mà được đánh giá qua giá trị mà chúng ta đã tạo ra và chia sẻ nó cho người khác.

KEEP BELIEF, DO ACTION THEN SHARE VALUE

Mọi hành động với một niềm tin sẽ mang luôn lại giá trị.

Và đây là phương châm sống mới của tôi từ nay về sau.

GIỮ VỮNG NIỀM TIN, THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG VÀ CHIA SẺ GIÁ TRỊ

(Btw, nghe giống giống đa cấp vãiiii ! :)))) )

Be the miracle !

Parting your soup is not a miracle, Bruce. It's a magic trick. A single mom who's working two jobs and still finds time to take her kid to soccer practice, that's a miracle. A teenager who says "no" to drugs and "yes" to an education, that's a miracle. People want me to do everything for them. But what they don't realize is they have the power. You want to see a miracle, son? Be the miracle.

God - in Bruce Almighty film

and ... HAPPY NEW YEAR ! ;)


Sound good ?


Read more
about #life

Game of Life vs Life of Game

life

Game of Life vs Life of Game

An

life

An

Being kind

life

Being kind