An


06 Sep 2023 / by KhanhIceTea

Trích dẫn :

Oh
Ta lấy cuộc sống làm mặt giấy
Ta lấy trải nghiệm làm mực cọ
Ta thấy gì cứ việc hoạ nấy
Cân đo đong đếm mặc họ
Ấy
Tử tế tử tế tử tế * Be kind *
Luôn nhắc trong đầu mình như thế * làm sao *
sợ quên nên thôi đâm sau cổ
Cay đắng gì bằng Khổ ko Qua
A
Có người thì nghĩ nó là B
Có người thì giành nó là C
Thôi thì nhường hết tao về D * là về đâu *
về đích
Trước hay sau cũng được
Mày trước tao sau cũng dược
Ok từ từ tao lướt * Bước *

Ref :


Sound good ?


Read more
about #life

Game of Life vs Life of Game

life

Game of Life vs Life of Game

An

life

An

Being kind

life

Being kind