TLDR;

Biển xanh lại mặn bởi vì đá ở mặt đất cọ xát với mưa trên trời (chứ không phải cá nó đái 😂 )

Read more : https://oceanservice.noaa.gov/facts/whysalty.html