#TIL : JSON Parse is faster than Javascript Object declaration

I learned on 2019-11-23 about performance, json, web, javascript
Read more →

#TIL : Can not get real IP address from Load Balancer SSL Passthrough

I learned on 2019-03-14 about ssl, loadbalancer, web
Read more →

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

Hiểu cơ bản về Web, nó vận hành như thế nào ?
Read more →

#TIL : Sending Cookie in AJAX CORs request

I learned on 2018-03-01 about browser, web, http
Read more →

#TIL : Tracking changes of cookie on webpage

I learned on 2018-01-10 about web, debug, javascript
Read more →

#TIL : Bypass CORS by using JSONP callback

I learned on 2018-01-08 about jsonp, web, javascript
Read more →

#TIL : Sleeping connections in MySQL

I learned on 2018-01-04 about mysql, web, db
Read more →

#TIL : HSTS rule in browser

I learned on 2018-01-03 about security, web
Read more →

#TIL : Using web proxy to bypass firewalls

I learned on 2017-12-07 about firewall, web, proxy
Read more →

#TIL : Enable reverse proxy in CentOS

I learned on 2017-09-01 about sysadmin, web, proxy
Read more →

#TIL : Ping Google to crawl updated content

I learned on 2017-08-08 about web, google
Read more →

#TIL : Cloudflare Error 522 Connection Time out

I learned on 2017-05-18 about web, cloudflare, error
Read more →

#TIL : ab failed responses

I learned on 2017-04-21 about web, benchmark, http
Read more →

#TIL : Base 64 encode and decode builtin tool

I learned on 2017-04-21 about encoding, web, tools
Read more →

Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout

Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout
Khi cắt HTML Layout từ PSD, bạn sẽ đối mặt với việc bên Design hoặc khách hàng thường xuyên yêu cầu thay đổi giao diện, thiết kế. Điều này gây ra không ít phiền nhiễu và tốn thời gian nếu cứ cập nhật hàng tá giao diện nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến những phần layout chính (header, footer, sidebar).
Read more →