Posts

Never stop learning

#TIL : Ping Google to crawl updated content

I learned on 2017-08-08 about web, google

Never stop learning

#TIL : Cloudflare Error 522 Connection Time out

I learned on 2017-05-18 about web, cloudflare, error

Never stop learning

#TIL : Base 64 encode and decode builtin tool

I learned on 2017-04-21 about web, tools, encoding

Never stop learning

#TIL : ab failed responses

I learned on 2017-04-21 about benchmark, http, web

Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout

Khi cắt HTML Layout từ PSD, bạn sẽ đối mặt với việc bên Design hoặc khách hàng thường xuyên yêu cầu thay đổi giao diện, thiết kế. Điều này gây ra không ít phiền nhiễu và tốn thời gian nếu cứ cập nhật hàng tá giao diện nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến những phần layout chính (header, footer, sidebar).