Posts

Random Year #2017

What a f*cking year !

#LEBY : Động từ

Verb (noun)

#LEBY : Danh Từ

Noun (noun)

#LEBY : Chữ cái trong tiếng Anh

A bê xê dắt dê đi ị

#LEBY : Giới thiệu

Học, học nữa, hộc máu

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Toán học thì khó nhai tới khi ta học được cuộc đời như thế nào

Ở đời, hơn thua được gì - mất chi

Càng rỗng, ta càng mong muốn bù lấp

Ở đời, cái chi là vô nghĩa ?

Nhưng có lẽ mọi thứ có nghĩa lý bằng một cách nào đó khác với suy nghĩa của chúng ta. Cũng có thể mọi thứ đều quan trọng vì đếch có cái gì quan trọng cả