Posts

Đi Buôn

Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi ...

Học những thứ này trước khi ngỏm !

Học, học nữa, hộc máu ...

Random Year #2017

What a f*cking year !

Never stop learning
Never stop learning
Never stop learning
Never stop learning

#LEBY : Chữ cái trong tiếng Anh

A bê xê dắt dê đi ị

Never stop learning

#LEBY : Giới thiệu

Học, học nữa, hộc máu

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Toán học thì khó nhai tới khi ta học được cuộc đời như thế nào