Posts

What are the best things to INVEST in right now ?

We are human, we were born, we are living and we will die soon. As a financial point of view, life is a business !

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Toán học thì khó nhai tới khi ta học được cuộc đời như thế nào

Lightning thought #1 : MAGIC !

Honestly people're looking for magic

Ở đời, hơn thua được gì - mất chi

Càng rỗng, ta càng mong muốn bù lấp

Do not worry

No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other.

Ở đời, cái chi là vô nghĩa ?

Nhưng có lẽ mọi thứ có nghĩa lý bằng một cách nào đó khác với suy nghĩa của chúng ta. Cũng có thể mọi thứ đều quan trọng vì đếch có cái gì quan trọng cả

Sống đời ngẫu hứng tự nhiên - Live a random life

Why don't we live a random life with random ways to meet random miracles ?

What is ur Y (why) ?

We long for love, we wish we had more time, and we fear death.