Posts

Ở đời, hơn thua được gì - mất chi

Càng rỗng, ta càng mong muốn bù lấp

Do not worry

No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other.

Ở đời, cái chi là vô nghĩa ?

Nhưng có lẽ mọi thứ có nghĩa lý bằng một cách nào đó khác với suy nghĩa của chúng ta. Cũng có thể mọi thứ đều quan trọng vì đếch có cái gì quan trọng cả

Sống đời ngẫu hứng tự nhiên - Live a random life

Why don't we live a random life with random ways to meet random miracles ?

What is ur Y (why) ?

We long for love, we wish we had more time, and we fear death.