Posts

#LEBY : Động từ

Verb (noun)

#LEBY : Danh Từ

Noun (noun)

#LEBY : Chữ cái trong tiếng Anh

A bê xê dắt dê đi ị

#LEBY : Giới thiệu

Học, học nữa, hộc máu