Refactoring Code - Day 1 - Cơ bản về refactoring

Improving the design of existing code - my learning

#TIL : Critical notice of string DOM manipulation using jQuery

#TIL : Critical notice of string DOM manipulation using jQuery

I learned on 2019-01-10 about javascript

#TIL : SSH to docker host in Docker for Mac

#TIL : SSH to docker host in Docker for Mac

I learned on 2018-12-03 about mac, docker

#TIL : View function source in developer tool console

#TIL : View function source in developer tool console

I learned on 2018-11-21 about debug, javascript

#TIL : Make cron job runs every seconds

#TIL : Make cron job runs every seconds

I learned on 2018-11-15 about bash, linux, cron

#TIL : Telnet server through SSL or TLS

#TIL : Telnet server through SSL or TLS

I learned on 2018-11-13 about bash, tls, openssl

#TIL : [Bug] Input lost focus after typing 1 character in Safari Browser

#TIL : [Bug] Input lost focus after typing 1 character in Safari Browser

I learned on 2018-11-01 about safari, css, bug

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

Hiểu cơ bản về Web, nó vận hành như thế nào ?

[Series mới] : Học lập trình Web bằng PHP và MySQL

[Series mới] : Học lập trình Web bằng PHP và MySQL

Học PHP một cách tinh gọn dễ hiểu và đúng hướng !

#TIL : View all parameters passed to callback function without reading docs

#TIL : View all parameters passed to callback function without reading docs

I learned on 2018-10-30 about debug, javascript

« Prev       Next »