How to reload gracefully supervisor program

How to reload gracefully supervisor program

It’s creepy when supervisor kills all processes of programs and starts them again.

Ở đời, hơn thua được gì - mất chi

Càng rỗng, ta càng mong muốn bù lấp

#TIL : Persistent connection to MySQL

#TIL : Persistent connection to MySQL

I learned on 2017-02-28 about database, mysql, php

Do not worry

No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other.

#TIL : Random quote 23 Feb 2017

#TIL : Random quote 23 Feb 2017

I learned on 2017-02-23 about mistake, quote

#TIL : UNION vs UNION ALL

#TIL : UNION vs UNION ALL

I learned on 2017-02-23 about database, mysql

#TIL : Using VarDumper in PHPUnit

#TIL : Using VarDumper in PHPUnit

I learned on 2017-02-23 about english, php, phpunit, testing

#TIL : String problems can cause logical bugs in application

#TIL : String problems can cause logical bugs in application

I learned on 2017-02-17 about bug, mysql, string

Storytelling Guide

This note is what I learnt from Storytelling course in Lynda.com

Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout

Khi cắt HTML Layout từ PSD, bạn sẽ đối mặt với việc bên Design hoặc khách hàng thường xuyên yêu cầu thay đổi giao diện, thiết kế. Điều này gây ra không ít phiền nhiễu và tốn thời gian nếu cứ cập nhật hàng tá giao diện nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến những phần layout chính (header, footer, sidebar).

#TIL : Bash shell shortcuts

#TIL : Bash shell shortcuts

I learned on 2016-03-26 about bash, shell, shortcuts, sysadmin